ทำความเข้าใจกับการพัฒนาบุคลากรHR

ทำความเข้าใจกับการพัฒนาบุคลากรสำหรับ HR

หน้าที่หลักสำหรับ HR หรือผู้รับหน้าที่ในการทำงานเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นหลักรวมถึงการจัดจ้างและค้นหาบุคคลที่มีความสามารถตรงจุดเข้าทำงานให้ถูกต้องตามตำแหน่งและความสามารถที่ทางองค์กรระบุไว้และต้องการ ไม่เพียงแค่นั้นหน้าที่หลักของการเป็น HR ยังรวมไปถึงการฝึกทักษะและความชำนาญเพื่อให้เหล่าบุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรรวมไปถึงให้มีการฝึกอบรมหรือ ปฐมนิเทศ รวมถึงการส่งไปดูงานในที่ต่าง ๆ ร่วมสัมมนานอกสถานที่ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสามารถของตัวบุคลากรและนำมาพัฒนาองค์กรได้ในอนาคตต่อไป

เราจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรไปเพื่ออะไร

ทำความเข้าใจกับการพัฒนาบุคลากรHR

องค์กรที่ดีจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโครงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และยิ่งไปกว่านั้นเพื่อทำให้ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงานพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารองค์กรซึ่งก็คือสภาพการเมืองสังคมและเศรษฐกิจจึงทำให้ตัวบุคลากรในองค์กรต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดอยู่กับที่

ยกตัวอย่างในการละลายพฤติกรรมเพื่อให้ พนักงานที่มาจากหลายที่และมีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปได้มีการทำงานร่วมกันและมองเห็นอนาคตรวมถึงองค์กรในวันข้างหน้าไปในทิศทางเดียวกัน อีกปัจจัยที่ทุกคนจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องก็เพื่อปรับตัวให้ทัน กลับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นอยู่ตลอดเวลาสร้างความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานรวมถึงสร้างความรวดเร็วให้เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานขององค์กร

ลักษณะการเอื้อประโยชน์ของตัวพนักงานและองค์กร

การพัฒนาตัวบุคลากรจะมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรและตัวบุคคลเองด้วยกันยกตัวอย่างการเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรก็คือจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนจากความสามารถของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นสามารถลดปัญหาในข้อผิดพลาดต่าง ๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าทันธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สำหรับการเอื้อประโยชน์ต่อตัวบุคลากรเองนั้นการที่บุคลากรได้มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเองจะช่วยลดอัตราการลาออกของคนที่มีฝีมือได้รวมถึงเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานทำให้เกิดความเอาใจใส่และความทุ่มเทกับงานมากขึ้นและยังช่วยให้เป้าประสงค์ขององค์กรบรรลุผลสำเร็จอย่างที่เป็นไปตามความคาดหมาย

การตัดสินใจในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือโรงงานผลิตเสื้อผ้าโรงงานหนึ่งมีการส่งคืนสินค้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานซึ่งมีเหตุผลมาจากขั้นตอนในการผลิตซึ่งมีของเสียหายเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นสีของได้ที่ไม่ตรงกับเสื้อผ้ารวมถึงอาจมีการฉีกขาดทำให้มีสินค้าชำรุดเป็นจำนวนมากซึ่ง ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายและการทำเงินของบริษัทถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะต้องทำอย่างไรล่ะ

วิธีการที่คุณควรจะใช้ก็คือนำพนักงานของคุณเข้ารับการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวบุคคลให้มากขึ้นเพื่อให้มีการระมัดระวังในขั้นตอนการผลิตรวมถึงเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผลกระทบในด้านนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถลดความสูญเสียในการผลิตสินค้าได้เป็นอย่างดี เมื่อมีการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วคุณภาพของสินค้าก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมียอดผลิตและยอดสั่งซื้อที่มากกว่าเดิมเป็นการสร้างผลกำไรไปพร้อม ๆ กับการสร้างพนักงานที่มีคุณภาพไปด้วยและอีกข้อดีจากการพัฒนาบุคลากรตรงนี้ก็คือพนักงานส่วนใหญ่จะไม่คิดลาออกเพราะจะมีการเลื่อนตำแหน่งและมีการพัฒนาฝีมือให้กับพนักงานอยู่ตลอดเวลาเป็นการสร้างความผูกพันในอีกรูปแบบหนึ่งระหว่างตัวบุคลากรและตัวองค์กรเอง

บทสรุปของการพัฒนาตัวบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

หนึ่งองค์กรก็จะมีพนักงานอยู่หลากหลายหน้าที่ให้ปฏิบัติด้วยกันการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังนั้นไม่ควรนำมาคิดเป็นเรื่องของการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์โดยเด็ดขาดเพราะว่าการฝึกอบรมในแต่ละครั้งจะช่วยสร้างความชำนาญและเป็นการพัฒนาพนักงานในระยะสั้นและในระยะยาวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวองค์กรและตัวพนักงานเอง และเพื่อให้องค์กรได้ดำเนินการต่อไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด